top of page

Vervolg Visie & Missie

Toermalijn_A4 visie en missie.png

De missie is gevisualiseerd in de bovenste 3 bladeren.

 

Ontwikkelen in kennis en persoon

IKC de Toermalijn richt zich op de eerste plaats op goede basisvaardigheden. Kinderen krijgen een rijk taal- en rekenaanbod om zich de kerndoelen eigen te maken. Naast goede basisvaardigheden richt de Toermalijn zich ook op persoonsvorming. School is een plek om je te ontwikkelen in je kwaliteiten, voor het leren van omgangsvormen, om stapje voor stapje toe te groeien naar een verantwoordelijke jongere die weet om te gaan met de democratische omgang en vrijheden.

 

Diversiteit als uitgangspunt 

Iedere leerling is welkom, ongeacht afkomst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en etniciteit. Wederzijds respect: wij verwachten en vragen dat leerlingen, personeel én ouders respectvol met elkaars opvattingen en overtuigingen omgaan. De aanwezige onderlinge verschillen worden aangegrepen om van elkaar te leren en het onderlinge begrip te bevorderen. Wederzijds respect is hierbij altijd het uitgangspunt.

 

Oriënteren op de wereld

De aandacht is nadrukkelijk niet alleen naar binnen gericht maar ook naar buiten. OJBS de Toermalijn maakt werk van verantwoordelijkheid jegens de samenleving. Ze stimuleren de actieve participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen bij alles wat zich op en om de school afspeelt en geven zo een voorbeeld van goed burgerschap. Kinderen leren over en in de maatschappij; leren hun rol te nemen in de school en in de wijk. De leden van het leerlingpanel zijn hier extra actief bij betrokken.

De missie en kernwaarden van de Toermalijn sluiten naadloos aan bij de missie en kernwaarden van Akkoord!-PO. 

Onze missie willen we verwezenlijken door aan onderstaande visie aspecten vorm te geven:

Basisvaardigheden_blad.png
Gezonde mindset_blad.png
eigentijds onderwijs_blad.png
zelfverantwoordelijk_blad.png
gezien en gehoord worden_blad.png
Leren van elkaar_blad.png

Goede basisvaardigheden: 

Een rijk taal- en rekenaanbod, waarbij de kerndoelen leidend zijn en de landelijke referentieniveaus worden nagestreefd. Kinderen krijgen een rijk taal- en rekenaanbod om zich de kerndoelen eigen te maken.

 

 

 

Gezonde mindset: 

Ervaren, leren en samen werken aan een gezonde mindset aan de hand van gymlessen, bewegen tijdens de lessen, drinkwaterbeleid, gezonde voeding, de moestuin, koken en smaaklessen.

 

 

Eigentijds onderwijs: 

Onderwijs dat ingaat op creatief denken en het probleemoplossend vermogen waarbij kinderen in aanraking komen met nieuwe leermiddelen en technologieën. Kinderen leren ICT basisvaardigheden en doen mediawijsheid op. Ze leren computertaal begrijpen en aansturen.

 

 

Zelfverantwoordelijk leren:

Van zelfstandig verwerken van leerstof naar zelfstandig leren en uiteindelijk ook zelfverantwoordelijk leren. In de eerste fase bepaalt de leerkracht en werken leerlingen aan een duidelijke opdracht. In de fase van zelfverantwoordelijk leren bepaalt de leerling de opdrachten passend bij de door hem/haar te behalen doelen. Leerlingen worden steeds een stukje meer “eigenaar” van hun eigen leerproces.  

 

 

Gezien en gehoord worden

OJBS de Toermalijn wil een klimaat scheppen waarbinnen je je thuis voelt. Waar respect en aandacht is voor kinderen en ouders. Wanneer u gehoord  wordt, wordt er naar u geluisterd. Wanneer er geluisterd wordt en u gehoord wordt, wordt u begrepen. Wie zich gehoord en begrepen voelt kan van toegevoegde waarde en betekenis zijn. Dit gunnen we kinderen, ouders en leerkrachten.

 

Leren van en met elkaar

Kinderen leren van en met elkaar in stamgroepen. In stamgroepen zitten leerlingen van verschillende leeftijden. Er wordt gewerkt met 2-jarige stamgroepen. Kinderen leren van elkaar met coöperatieve werkvormen tijdens instructiemomenten. Kinderen leren van en met elkaar tijdens leesmomenten waarbij bovenbouw leerlingen middels tutorlezen het oefenen van lezen ondersteunen. Kinderen leren van en met elkaar in sociale interactie tijdens kring en spelmomenten.

bottom of page