top of page

Privacyverklaring

Inleiding

OJBS De Toermalijn, Mulgouwsingel 9, 5932 TP Tegelen maakt onderdeel uit van de door de Stichting AKKOORD! primair openbaar bestuurde scholen. De Stichting AKKOORD! primair openbaar is gevestigd te 5912 PM Venlo, aan de Wylrehofweg 11.


De Stichting AKKOORD! primair openbaar is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt daarom het doel van de verwerking van persoonsgegevens en de middelen daarvoor. OJBS De Toermalijn verwerkt regelmatig persoonsgegevens overeenkomstig de door de Stichting AKKOORD! primair openbaar bepaalde doelen en middelen en houdt zich daarbij aan de wet.


OJBS De Toermalijn respecteert de privacy van de personen over wij zij informatie ontvangt en behandelt deze informatie strikt vertrouwelijk. OJBS De Toermalijn gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens van haar leerlingen en hun ouders, alsmede van diverse andere personen, om.
OJBS De Toermalijn legt in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens door haar worden verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Waar in deze privacyverklaring van persoonsgegevens wordt gesproken, wordt hiermee uitdrukkelijk bedoeld zowel de persoonsgegevens van de kinderen als de persoonsgegevens van hun ouders.


Deze privacyverklaring geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens door derden. Indien op de website van OJBS De Toermalijn bijvoorbeeld door middel van een link wordt doorverwezen naar een andere website (denk hierbij aan een YouTube-filmpje, een Facebook-link, en dergelijke) dan is deze privacyverklaring niet op de verwerking van persoonsgegevens door deze website van toepassing. In dat geval is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing.


Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot de mevrouw M.Stappers, 077-3735345, m.stappers@toermalijn.akkoord-po.nl  of tot de functionaris voor gegevensbescherming van Akkoord! primair openbaar, mevrouw Sharinne Ibrahim via fg@akkoord-po.nl

 

Persoonsgegevens

OJBS De Toermalijn verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hierna licht OJBS De Toermalijn toe, welke persoonsgegevens zij voor welke doeleinden verwerkt.
 

Inschrijving kind

Voor de inschrijving van uw kind op één van onze scholen hebben wij diverse persoonsgegevens van u en uw kind nodig, waaronder naam, voorletters, geboortedatum, het geslacht, adres en contactgegevens.
Deze persoonsgegevens verwerken wij uitsluitend met het doel om uw kind op onze school in te kunnen schrijven. Deze persoonsgegevens worden zo lang als noodzakelijk in onze administratie opgeslagen. Dit is in ieder geval noodzakelijk gedurende de inschrijving, maar ook daarna indien wettelijke verplichtingen die voorschrijven.

Op de website van kunt u met ons contact opnemen door middel van het invullen van een digitaal contactformulier. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij om de invulling van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en uw vraag of opmerking. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om met u over uw vraag of opmerking in contact te treden.

 
OJBS De Toermalijn verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant, alsmede een verklaring omtrent gedrag. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan OJBS De Toermalijn uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.
 

Wij delen de persoonsgegevens van u en uw kind niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten OJBS De Toermalijn, behalve in een van de volgende omstandigheden.
 
Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij de persoonsgegevens van u en uw kind aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn. Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld onze website vragen wij altijd vooraf om uw toestemming. U mag altijd besluiten deze toestemming niet te geven, of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. In dit laatste geval blijft de toestemming ten aanzien van het gebruik van de persoonsgegevens tot aan het intrekken van uw toestemming onaangetast.
 
Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van onze digitale leeromgeving en leerlingadministratie.
 
Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.
 
OJBS De Toermalijn maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

 

Bewaartermijn

 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Zodra uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij deze oorspronkelijk hebben verzameld, zullen wij uw gegevens voor zover mogelijk verwijderen.
 

Cookiebeleid

Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert, maakt OJBS De Toermalijn gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies.
 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.
 
Typen cookies
We maken onderscheid tussen cookies waarvoor wij uw toestemming nodig hebben en cookies waarbij wij uw toestemming niet nodig hebben.
Toestemmingsvrije cookies zijn bijvoorbeeld analytische en functionele cookies. Hier maken wij op onze website gebruik van. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en zij hebben nauwelijks gevolgen voor uw privacy. Daarom hebben wij hiervoor uw toestemming niet nodig.   


Cookies waarvoor wij uw toestemming wel nodig hebben zijn tracking cookies en (analytische) cookies van derden. Dit soort cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtsveld. Op onze website hebben wij links naar YouTube-filmpjes, Google Maps kaarten, clooser.nl en dergelijke geplaatst. Deze aanbieders maken gebruik van cookies waarvoor uw toestemming is vereist. Omdat het hier gaat om cookies van derden hebben wij hiervoor uw toestemming nodig en vragen wij deze ook altijd.


Cookies blokkeren en verwijderen
Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Indien u de cookies eenmaal hebt geaccepteerd, krijgt u de cookiemelding niet meer te zien. U dient in dat geval - indien gewenst - de cookies zelf te verwijderen via uw browserinstellingen. U kunt via de cookiemelding een handleiding raadplegen, waarin u kunt lezen hoe u cookies kunt beheren en verwijderen.
 
Ook bij verwerking van uw persoonsgegevens met cookies kunt u al uw rechten uitoefenen die hierboven in artikel 5 van onze privacyverklaring zijn opgesomd.
 

Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten, namelijk het recht op inzage van uw persoonsgegevens en/of die van uw kind, verbetering of aanvulling daarvan, het recht op gegevenswissing, op beperking van verwerking, het recht op overdracht van digitale data naar een andere instelling of school en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.


Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen welke persoonsgegevens wij van u en/of uw kind verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u en/of uw kind hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.
 
Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van de persoonsgegevens van u en/of uw kind hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. U ontvangt hiervan een bericht.


Gegevenswissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen indien deze niet meer relevant zijn voor ons of indien u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt.


Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).


Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt en wij uw gegevens met uw toestemming hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen de  digitale persoonsgegevens van u en/of uw kind rechtstreeks aan een andere school door te sturen. Dit geldt echter niet voor een papieren dossier.


Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.


Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres .
OJBS De Toermalijn zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.
 
Worden de persoonsgegevens van u of uw kind verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. OJBS De Toermalijn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van de persoonsgegevens van u of uw kind? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

 

Vragen?

 Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar de functionaris voor de gegevensbescherming Sharinne Ibrahim via fg@akkoord-po.nl.
 
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.


 
Versie augustus 2018

bottom of page